අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යය තත්වය පරීක්ෂා කිරීම සදහා ජංගම සායනයක් 2018 ජුලි මස 11 වන දින  කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදි.

 

News & Events

10
Jul2018

Divisional Agricultural Committee meeting in Ambalangoda 2018

2018 ජුලි මස 10 වන දින ප්‍රාදේශීය...

28
Aug2017
Divisional Coordinating Committee Meeting of Ambalangoda- July 2018

Divisional Coordinating Committee Meeting of Ambalangoda- July 2018

අම්බලන්ගොඩ ‍ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

Scroll To Top