අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

10
ජූලි2018

Divisional Agricultural Committee meeting in Ambalangoda 2018

2018 ජුලි මස 10 වන දින ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017
Divisional Coordinating Committee Meeting of Ambalangoda- July 2018

Divisional Coordinating Committee Meeting of Ambalangoda- July 2018

අම්බලන්ගොඩ ‍ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

28
අගෝ2017

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ජංගම සායනය -2018

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යය...

Scroll To Top